Toimintasuunnitelma 2018

FOBIA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yleistä

Fobia ry on Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen ensisijaisia tehtäviä ovat opiskelijoiden edunvalvonta, yhteydenpito opiskelijan elämän kannalta tärkeisiin sidosryhmiin, opiskelussa tukeminen sekä monipuolisten yhteisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien järjestäminen.

Hallitustoiminta

Fobian hallitus valitsee keskuudestaan vastuuhenkilöt eri toimialueille. Hallitus kokoontuu vähintään kahden viikon välein loma-ajat pois lukien. Hallituksen kokouksissa suunnitellaan tulevaa toimintaa, muotoillaan kannanottoja, vaihdetaan tietoja ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia ja niiden ajankohdista tiedotetaan ilmoitustaululla. Tiedotusvastaava tallentaa kokousten pöytäkirjat Fobian verkkosivuille, joilta ne ovat jäsenistön luettavissa. Lisäksi asiakirjat ja muu yhdistyksen toiminnan kannalta hyödyllinen materiaali tallennetaan erilliseen vain hallitukselle avoimeen wikiin, josta ne ovat hyödynnettävissä. Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä marras-joulukuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia järjestetään tarpeen vaatiessa.

Hallituksen jäsenet toimivat paitsi omien vastuualueidensa puitteissa, myös joustavasti eri toiminta-alueiden välillä. Työmäärää jaetaan hallituksen jäsenten kesken tasaisesti, jotta yksittäiset ihmiset eivät kuormittuisi liikaa. Myös hallituksen ulkopuolista jäsenistöä pyritään aktivoimaan mukaan auttamaan tapahtumien järjestämisessä. Tarvittaessa hallitus voi nimetä koko jäsenistölle avoimen toimikunnan, jota voi johtaa kyseisen toimialueen vastuuhenkilö hallituksesta tai joku muu tehtävästä kiinnostunut jäsen.

Hallituksen vaihtuessa vanha hallitus perehdyttää uudet vastuuhenkilöt tehtäviinsä. Jokainen hallituksen jäsen perehdyttää seuraajansa vastuualueen tehtäviin henkilökohtaisesti. Lisäksi koko hallituksen perehdyttämistä voidaan tarvittaessa jatkaa tammi-helmikuussa. Vuoden alussa järjestetään hallituskaatajaiset, joissa uusi hallitus aloittaa ryhmäytymisen. Hallituksen virkistäytymistä järjestetään tasaisesti ympäri vuoden iltakoulujen ja muiden yhteisten tapaamisten muodossa, esimerkiksi hallitusapproina. Vuoden lopussa hallitus kokoontuu Fobian tukemalle kiitosillalliselle.

Hallitus tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle sähköpostilistan, nettisivujen, Facebookin, Instagramin, Snapchatin, ilmoitustaulun ja ainejärjestölehti Feedbackin avulla. Syksyllä hallitus esittäytyy uusille opiskelijoille perinteisessä uusien ja vanhojen illassa tai huoneen fuksivastaanotolla sekä järjestää fuksien ja hallituksen yhteisen illanvieton, jossa esitellään hallituksen ja Fobian toimintaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Lisäksi hallitus toimii yhteistyössä uusia opiskelijoita ohjaavien tuutoreiden kanssa. Hallitus nimittää keskuudestaan tuutorivastaavan, joka vastaa ensisijaisesti hallituksen ja tuutoreiden välisestä tiedonkulusta sekä siirtää tietoa ja käytäntöjä aikaisemmilta tuutoreilta seuraaville.

Keskustelua kaikkien ainejärjestön jäsenten välillä käydään yhdistyksen sähköpostilistalla (fobia @ utu.fi) ja hallituksen sisäistä keskustelua hallituksen sähköpostilistalla (fobiahallitus @ utu.fi). Jäsenistöltä kerätään palautetta Fobian ja hallituksen toiminnasta. Palautetta voi antaa mm. sähköpostitse, Fobian huoneessa olevaan hallituksen postilaatikkoon tai psykologian oppiaineen tiloissa olevaan postilokeroon. Hallitus laatii vuoden lopussa jäsenistölle kattavan kyselyn yhdistyksen kuluneen vuoden toiminnasta. Toiminnan kehittämisen kannalta suositeltavaa on kerätä kyselyllä välipalaute myös kevätlukukauden lopussa.

Suhdetoiminta

Fobialla on edustajat Suomen Psykologian Opiskelijain Liitossa (SPOL ry), Turun Seudun Psykologiyhdistyksessä (Tupsy ry) sekä Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry:ssä. SPOL-, Tupsy- ja Index-vastaavat toimivat järjestöjen yhdyshenkilöinä ja yhteistapahtumien organisoijina. Vuonna 2018 Tupsy- ja SPOL-vastaavien pesteihin valitaan edellisen vuoden tapaan hallituksen ulkopuoliset toimijat ja heidän odotetaan käyvän kokouksissa vähintään kerran kuukaudessa.

Yhteydenpitoa muiden ainejärjestöjen kanssa jatketaan tiiviinä. SPOL:n kautta Fobia tekee yhteistyötä Suomen muiden psykologian opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa sekä yhteisten tapahtumien että muiden projektien muodossa. Erityisen tiiviisti Fobia tekee yhteistyötä Åbo Akademin psykologian opiskelijoiden ainejärjestön Impuls rf:n kanssa. Fobia järjestää yhteistä toimintaa mahdollisuuksien mukaan Indexin muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen kanssa, esimerkiksi poikkitieteellisistä bileistä ja sitseistä, vastaa ulkosuhdevastaava. Hänen vastuullaan on myös järjestää Fobian sitseille tarjoilijoita sekä auttaa yhteistyöainejärjestöjä rekrytoimalla tarjoilijoita näiden sitseille tai vuosijuhlille.

Vaihto-opiskelijat toivotetaan jatkossakin tervetulleeksi Fobian tapahtumiin. Tietoa Fobian tapahtumista he saavat muun muassa sähköpostin välityksellä.  Vaihto-opiskelijoille esitellään Fobian toimintaa myös kevät- ja syyslukukauden alussa TYY:n järjestämillä Welcome fair -messuilla. Vaihto-opiskelijoihin liittyvistä asioista vastaa ulkosuhdevastaava. Fobia myös välittää opiskelijoilleen tietoa European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA) -verkoston tarjoamista tapahtumista ja muusta toiminnasta.

Vapaa-ajan toiminta

Vuonna 2018 Fobia jatkaa perinteitä järjestämällä ainakin kahdet sitsit vuodessa, yhdet keväällä ja toiset syksyllä. Mahdollisuuksien mukaan Fobia järjestää myös kaverisitsit omalle jäsenistölleen. Näiden tapahtumien järjestämisestä ovat päävastuussa Fobian hallituksen virkistysvastaavat. Yhteisiä sitsejä järjestetään esimerkiksi terveydenhoitoalojen ainejärjestöjen kanssa. Baaribileitä järjestetään ainakin kahdet vuoden 2018 aikana. Lisäksi voidaan järjestää erilaisilla teemoilla kotibileitä. Myös Fobian kevätjuhla järjestetään mahdollisesti toukokuussa. Kevätjuhlan järjestelyistä vastaa sitä varten koottu toimikunta.

Syksyllä järjestetään tutustumisiltoja ja kastajaiset uusille opiskelijoille. Kastajaisten järjestäminen on toisen vuoden opiskelijoiden vastuulla, ja ne järjestetään mahdollisuuksien mukaan syyskuun aikana. Ensimmäisen vuoden opiskelijat järjestävät puolestaan pikkujoulut marras-joulukuussa. Fobian omien tapahtumien lisäksi jäsenistöä kehotetaan osallistumaan ja tutustumaan kattojärjestö Indexin tapahtumiin ja toimintaan.

Fobian kulttuuritoiminnasta vastaa ensisijaisesti kulttuurivastaava. Kulttuuritapahtumat ovat pääsääntöisesti alkoholittomia.  Ekskursioita teatteriin, elokuviin ja muihin kulttuurikohteisiin järjestetään vähintään kerran lukukaudessa.  Fobia tekee myös ekskursion I/O-Speksin näytökseen, jossa on myös vuonna 2018 mukana fobialaisia esiintyjiä. Keväisin järjestetään Open stage -tapahtuma. Näiden lisäksi voidaan järjestää viininmaisteluiltoja. Fobian lehti Feedback ilmestyy ainakin kerran lukuvuodessa keväällä ja se lähetetään ainejärjestön tervehdyksen mukana myös uusille opiskelijoille sekä julkaisuvaihdossa muille psykologian ainejärjestöjen kahvihuoneille. Feedbackin päätoimittajana toimii kulttuurivastaava, muu hallituksen jäsen tai hallituksen ulkopuolinen jäsen.

Fobian vapaa-ajan toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota alkoholittoman toiminnan järjestämiseen. Liikunta- ja hyvinvointivastaava keskittyy liikuntatapahtumien sekä muun terveyttä edistävän toiminnan järjestämiseen. Keväisin ja syksyisin järjestetään hyvinvointiviikot, jotka sisältävät monipuolista hyvinvointia edistävää toimintaa, kuten terveellisen aamupalan, paitapainajaiset, lajikokeilun, vohvelitarjoilun ja rentoutushetken. Vuoden aikana järjestetään tämän lisäksi myös muita liikuntatapahtumia.

Alumnitoimintaa jatketaan vuonna 2018. Alumnitoimintaan voi kuulua esimerkiksi vapaamuotoisia oleskeluiltoja tai tietynteemaisia keskustelutilaisuuksia alumnien ja opiskelijoiden kesken. Fobian hallitus voi nimetä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta alumnivastaavan, joka koordinoi alumnitoimintaa yhdessä hallituksen ja psykologian oppiaineen henkilökunnan kanssa. Fobia tiedottaa alumnitoiminnastaan alumnien sähköpostilistan kautta (fobianalumnit @ utu.fi).

Jäsenistön yleistä viihtyvyyttä pidetään edelleen yllä tarjoamalla Fobian huoneella teetä ja kahvia vapaaehtoista maksua vastaan. Lisäksi Fobian huoneella toimii kioski, jossa on tarjolla opiskelijoille makeisia, terveellisiä välipaloja ja muuta pikkupurtavaa. Kioskin tuotoilla pyöritetään kioskin toimintaa, eikä sillä ole tarkoitus kerätä taloudellista voittoa. Tätä toimintaa organisoi Fobian huoneen emäntä/isäntä, jonka tehtäviin kuuluu myös joulu-, laskiais-, syntymäpäivä-, vappu- ja mahdollisesti fuksivastaanottojen järjestäminen Fobian huoneella. Emäntä/isäntä huolehtii myös huoneen siisteydestä ja viihtyvyydestä.

Vuoden 2018 maaliskuussa järjestetään Fobian 60. toimintavuoden vuosijuhlat. Valmistelutyöstä huolehtii vuosijuhlatoimikunta. Vuosijuhlilla aloitetaan Fobian kunniamerkkiperinne; hallitus päättää ohjesäännössä määriteltyjen kriteerien perusteella Fobian aktiivisista toimijoista henkilöt, joille myönnetään kunniamerkki tunnustuksena toiminnastaan.

Talous

Fobian tärkeimmät tulonlähteet ovat Turun Yliopiston Ylioppilaskunnalta vuosittain haettava toiminta-avustus ja yhdistyksen jäsenyyteen oikeuttava 20 euron suuruinen jäsenmaksu, joka peritään uusilta opiskelijoilta syksyllä. Fobia ylläpitää jäsenrekisteriä, jonka päivittäminen on taloudenhoitajan vastuulla.

Myyjäistoimintaa järjestetään vastaanotoilla sekä mahdollisuuksien mukaan muiden tapahtumien yhteydessä. Oheistuotteita, kuten haalarimerkkejä, on myynnissä Fobian huoneella ympäri vuoden. Feedback-lehteä varten voidaan hankkia sponsoreita. Vapaaehtoisen kahvikassan käyttöön kannustetaan, jotta kahvia ja maitoa voidaan ostaa enemmän kuin Fobian budjetti sallii. Tämän tavoitteen edistämiseksi järjestetään kahvikassapäivä vähintään kerran vuoden aikana, mahdollisesti jonkin muun tapahtuman yhteydessä.

Turvatakseen talouttaan Fobia jatkaa baaribileiden järjestämistä yhteistyössä yökerhojen kanssa. Muista tapahtumista, kuten sitseistä, kerätyillä osallistumismaksuilla pyritään pääasiallisesti kattamaan tapahtumien kuluja.

Vuonna 2018 Fobian taloudenhoitaja hoitaa tavanomaisten toimiensa lisäksi vuosijuhlien rahaliikennettä ja kirjanpitoa. Vastuu budjetin laatimisesta ja noudattamisesta on kuitenkin vuosijuhlatoimikunnalla. Pääasiassa vuosijuhlien kulut korvataan hankituilla avustuksilla sekä osallistumismaksuilla. Myös Fobia tukee vuosijuhlia rahallisesti.

Edunvalvonta ja koulutus

Hallitus nimeää keskuudestaan koulutuspoliittisen vastaavan. Koulutuspoliittinen vastaava seuraa laitoksen psykologian opetusta mm. kurssipalautteen avulla ja puuttuu havaittuihin epäkohtiin. Lisäksi hän pitää yhteyttä laitoksen henkilökuntaan, Indexin opintosihteeriin ja psykologian hallopedeihin. Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu Indexin kopo-toimikunnan kokouksiin ja tiedottaa edunvalvonnallisista asioista Fobian jäsenistölle.

Koulutuspoliittinen vastaava rekrytoi hallituslaisista tai jäsenistön keskuudesta opiskelijaedustajia opetusta suunnitteleviin oppiainetiimeihin. Fobialla on myös edustaja Turku School of Behavioural Science’n johtoryhmässä. Hallituksen puheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava osallistuvat kevätlukukauden alussa järjestettävään oppiaineseminaariin sekä oppiainekokouksiin. Hallituksen edustajia osallistuu myös loppuvuodesta oppiaineen henkilökunnan kanssa yhteiselle jouluaterialle.

Uudet opiskelijat tutustutetaan edunvalvontaan syksyisin järjestettävässä yhdistysinfoillassa, jossa esitellään ainakin Suomen Psykologiliitto (Psyli ry), SPOL ry, Tupsy ry ja EFSPA. Yhdistysinfoillan järjestämisestä vastaa Tupsy-vastaava yhteistyössä Impulsin edustajan kanssa.

Tenttikysymysarkistoa kerätään Fobian nettisivuille tenttipalautelokeron avulla. Hallituksen kotisivu- ja tiedotusvastaava siirtää kertyneen tenttimateriaalin sähköiseen muotoon Fobian kotisivuille. Vuonna 2018 jatketaan kurssimateriaalipankin kartuttamista. Tämä sähköisellä alustalla toimiva Fobian jäsenille avoin tietopankki sisältää opiskelijoiden itsensä laatimia tiivistelmiä ja muistiinpanoja eri kursseihin liittyen. Vuoden aikana järjestetään vapaamuotoisia kurssipalauteiltoja, joissa opiskelijoiden on mahdollista antaa palautetta kursseista ja vaikuttaa koulutuspoliittisen vastaavan kautta opetuksen suunnitteluun. Kurssipalautetta voi antaa myös sähköisesti nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Fobia jatkaa yhteistyötä kurssien vastuuopettajien kanssa kurssipalautteen keräämisessä. Tämän lisäksi Fobia kannustaa vastuuopettajia järjestämään tenttipalautekertoja, joissa käytäisiin yhdessä vastuuopettajan johdolla läpi tenttien oikeat vastaukset.

Koulutus- ja työelämävastaavan pestin vastuualueisiin kuuluu mm. koulutuspäivien järjestäminen sellaisista psykologian alan aihealueista, joita koulutuksessamme ei käsitellä tai joita sivutaan vain vähän. Myös työelämäekskursioita järjestetään kentälle tutustumaan psykologin työhön ainakin kaksi lukukaudessa. Koulutusten aiheiden ja työelämäekskursioiden kohteiden päättämisessä kuullaan jäsenistön mielipidettä esimerkiksi järjestämällä äänestyksiä.

Hallitus valitsee jäsenistöstä kaksi eri sukupuolta olevaa häirintäyhdyshenkilöä, joihin opiskelijat voivat olla luottamuksellisesti yhteydessä esimerkiksi seksuaalista häirintää tai kiusaamista koskevissa kysymyksissä.

Tiedotus

Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat sähköpostilista, nettisivut ja ilmoitustaulu. Fobia tiedottaa toiminnastaan myös Instagram- ja Facebook-sivuillaan sekä Snapchatissa. Jokaisesta Fobian järjestämästä tapahtumasta luodaan oma tapahtumansa Facebookiin. Nettisivuja päivitetään säännöllisesti ja tehdään tunnetuksi jäsenistölle. Fobian huoneen ovessa on lista Fobian ja yhteistyöjärjestöjen tulevista jäsenistölle suunnatuista tapahtumista. Lisäksi Fobian sähköpostilistalle lähetetään viikoittain tiedotusviesti, jossa kerrotaan tulevan viikon tapahtumista. Tiedotuksesta vastaa hallituksen tiedotus- ja kotisivuvastaava yhdessä tapahtumien järjestämisestä vastaavien hallituslaisten kanssa.

Comments are closed.