Tehtävät ja pestit

Tehtävät ja pestit

 

Alla on lyhyesti avattuna kaikki nykyiset hallituksen vastuualueet/pestit. Huomioithan, että joillakin hallituslaisilla voi olla monta eri pestiä ja jotkut pestit voidaan jakaa monelle henkilölle. Lisää tietoa pestin sisällöstä saa kyselemällä pestin nykyiseltä haltijalta.

 

Hallituksen tehtävät

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja valmistelee ja kutsuu koolle kokoukset, laatii niiden esityslistat ja johtaa niissä puhetta. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat myös hallituksen työn johtaminen, toiminnan kehittäminen, ulkoisten suhteiden ylläpito sekä yhdistyksen hallinnolliset asiat. Puheenjohtajalla on lisäksi vastuu hallituksen toiminnan etenemisestä ja toiminnan laillisuudesta.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena hänen ollessa estyneenä ja jakaa puheenjohtajuuteen liittyviä tehtäviä ja vastuuta. Hän myös avustaa puheenjohtajaa hallinnollisissa asioissa ja erilaisten dokumenttien laatimisessa.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja pitää silmällä yhdistyksen taloutta. Hän vastaa päivittäisestä rahaliikenteestä, maksaa laskut, perii erääntyneitä maksuja ja päivittää kirjanpitoa. Tämän lisäksi taloudenhoitaja laatii vuoden lopussa tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvion. Tarvittaessa taliudenhoitaja tarkastelee yhdistyksen taloutta ja kuluja pidemmällä aikajänteellä.

Sihteeri

Sihteerin pääasiallinen tehtävä on kirjoittaa puhtaaksi hallituksen kokousten pöytäkirjat ja pitää niistä huolta. Tämän lisäksi sihteeri voi hoitaa muita toimistotehtäviä ja yhdistyksen juoksevia asioita.

Tiedotus- ja kotisivuvastaava

Tiedotus- ja kotisivuvastaava tiedottaa yhdistyksen ajankohtaisista asioista, sekä välittää eteenpäin jäsenistöä koskettavia ilmoituksia (esim. työpaikoista tai koulutuksista). Hän myös ylläpitää Fobian sähköpostilistaa ja päivittää nettisivuja.

Koulutuspoliittinen vastaava (kopo)

Kopon päävastuuna on opiskelijoiden edunvalvonta. Kopo pitää tiivistä yhteyttä psykologian oppiaineen henkilökuntaan, pysyy ajan tasalla opiskelijoita koskettavista asioista yliopistolla ja tuo opiskelijoiden näkökulmaa esiin oppiaineen kokouksissa. Kopo myös kokoaa vuosittain opiskelijoilta kerätyn kurssipalautteen, tiedottaa opiskelijoita edunvalvonnasta ja koulutuspoliittisista asioista, sekä järjestää erilaisia kopo-tapahtumia (esim. kandisemma, harjoittelusemma, pullo- ja palauteilta). Kopo toimii hallituksen ja yliopiston hallinnollisissa elimissä toimivien henkilöiden välisenä linkkinä ja koordinoi edunvalvontaan liittyvää toimintaa.

Virkistysvastaavat

Virkistysvastaavien harteilla on Fobian virkistystapahtumien järjestäminen ja koordinoiminen. Heidän päävastuullaan ovat mm. Fobian syyssitsit, kevätsitsit ja baaribileet sekä Freud-piknik ja hääsitsit yhteistyössä Impulsin kanssa. Tämän lisäksi virkistysvastaavien työnsarkaan voi kuulua myös muita sitsejä tai juhlia (usein yhteistyössä jonkun toisen järjestön kanssa). Muu hallitus auttaa virkistysvastaavia tapahtumien järjestämisessä ja työtä jaetaan toimijoiden kesken. Koska pesti sisältää hyvin tehtävää, on hallituksessa ollut perinteisesti kaksi virkistysvastaavaa.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava pitää huolen Fobian kulttuuritarjonnasta ja järjestää mm. leffailtoja yliopistolla, leffaekskuja, teatterimatkoja ja peli-iltoja. Kulttuurivastaava on myös perinteisesti ollut mukana Feedback-lehden toimikunnan kasaamisessa, mutta hänen ei tarvitse olla muuten mukana lehden teossa.

Työelämävastaava

Työelämävastaava järjestää ekskursioita kentälle tutustumaan psykologin työhön. Ekskursioita pyritään järjestämään ainakin pari kertaa vuodessa. Työelämävastaavan pesti on yleensä liitetty johonkin muuhun pestiin.

Liikunta- ja hyvinvointivastaava

Hyvis huolehtii monipuolisen ja alkoholittoman liikunta- ja hyvinvointitoiminnan järjestämisestä. Tähän ovat lukeutuneet viime vuosina esim. keilausmatkat, megazone-ekskursiot, ruskareissu, islanninhevosvaellukset, Fobian Amazing Race ja kerran lukukaudessa järjestettävä hyvinvointiviikko.

Ulkosuhdevastaava

Ulkosuhdevastaava huolehtii Fobian ulkosuhdetoiminnasta, eli pitää yhteyttä yhteistyötahoihin sekä koordinoi Fobian vaihto-opiskelijatoimintaa. Ulkosuhdevastaava siis ottaa osaa yhteustyötapahtumien järjestämiseen sekä hoitaa vaihto-opiskelijoiden suuntaan tapahtuvaa tiedottamista. Jos olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä yhdistyksemme kanssa, suosittelemme että olet ensisijaisesti yhteydessä ulkosuhdevastaavaamme.

Emäntä

Fobian emäntä huolehtii Fobian huoneen yleiskunnosta, kahvi- ja teevalikoimasta, sekä kioskin tarjonnasta. Emännän vastuulla on myös joulu-, laskiais- ja vappuvastaanottojen järjestäminen.

Index-vastaava

Index-vastaava toimii yhdyssiteenä Fobian ja Indexin välillä. Index-vastaava käy Indexin kokouksissa, edustaa Fobiaa kattojärjestön päätöksenteossa ja osallistuu Indexin toiminnan pyörittämiseen. Index-vastaavalla on Indexin hallituksessa oma hallituspesti.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaavan tehtävänä on huolehtia huoneen pahvi- ja paperijätteen kierrätyksestä sekä muistuttaa tapahtumien järjestäjiä huomioimaan toiminnassaan ympäristöseikat. Ympäristövastaavan pesti on yleensä liitetty johonkin muuhun pestiin (kuten emännän).

Tuutorvastaava

Tuutorvastaava toimii tuutorien ja hallituksen välisenä linkkinä sekä osallistuu tarvittaessa tuutorien kanssa tuutoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Tuutorvastaavan pesti on yleensä liitetty johonkin muuhun pestiin.

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöt voivat toimia apuna silloin, jos opiskelijat kokevat opiskeluissa tai opiskeluun liittyvissä asioissa häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Fobiassa on perinteisesti ollut erikseen naispuolinen ja miespuolinen häirintäyhdyshenkilö.

Feedbackin päätoimittaja

Feedback (Fedari) on Fobian oma lehti, joka ilmestyy perinteisesti kahdesti vuodessa. Fedarin päätoimittaja vastaa yhden lehden toimittamisesta. Päätoimittajalla on kohtalaisen vapaat kädet lehden sisällön suhteen. Päätoimittajan pestiä ei välttämättä nimitetä kenellekään uudessa hallituksessa, vaan siihen on otettu halukkaita (niin hallituksen sisältä kuin ulkopuoleltakin) silloin, kun lehden teko on tullut ajankohtaiseksi.

 

Hallituksen ulkopuoliset tehtävät

SPOL-vastaavat

SPOL-vastaavat toimivat Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton (SPOL) ja Fobian välisenä yhdyssiteenä. He välittävät tietoa järjestöjen välillä ja osallistuvat SPOLin kokouksiin sekä SPOLin tapahtumien järjestämiseen. SPOL-vastaavia on kaksi ainejärjestöä kohti.

Tupsy-vastaava

Tupsy-vastaava toimii Turun seudun psykologiyhdistys ry:n (Tupsy) ja Fobian välisenä linkkinä. Tupsy-vastaava osallistuu Tupsyn johtokunnan kokouksiin ja toimintaan, välittää opiskelijoille tietoa Tupsyn toiminnasta ja tapahtumista, sekä toimii Tupsyn opiskelijavastaavana. Tupsy-vastaava koordinoi lisäksi alkusyksystä järjestettävän yhdistysinfoillan.

Comments are closed.